Kalender van de theosofische vereniging

17 februari Adyar Dag

  • In 1916 veranderde deze traditie. De leden verzamelden zich, om 07.10 uur in de ochtend, rond het standbeeld van Helena Petrovna Blavatsky en Kolonel Olcott, in de hal van het Hoofdkwartier in Adyar. Nadat de presidente had gesproken, betuigden alle afgevaardigden van de verschillende godsdiensten hun waardering en dank. De ceremonie eindigde met het neerleggen van bloemen.
  • In 1922 werd de ‘Olcott Dag’, in Amerika, voor het eerst gevierd als ‘Adyar Dag’. Leden kwamen samen en zamelden geld in om naar het Hoofdkwartier te zenden.
  • Deze dag was niet enkel de herdenkingsdag van het overlijden van Kolonel Olcott.
  • Op 17 februari 1600 werd Giordano Bruno, een volgeling van Pythagoras, op de brandstapel ter dood gebracht. Dr. Annie Besant werd aanzien als een reïncarnatie van Giordano Bruno.
Oorspronkelijk was deze dag de ‘Olcott Dag’, in herinnering aan het overlijden van Kolonel Henry Steel Olcott in 1907. Leden kwamen samen op de plaats waar Olcott werd gecremeerd, spraken enkele woorden en legden bloemen neer bij het monument dat ter zijner eer werd opgericht.
Op 17 februari 1847 werd Charles Webster Leadbeater geboren.
Na suggestie door Madame de Manziarly, een Frans theosofe, riep Presidente Annie Besant 17 februari uit als “Adyar Dag”.
Sinds 1926, jaar waarin de eerste officiële Adyar Dag werd gevierd, komen elke jaar opnieuw alle leden overal in de wereld bijeen om deze speciale dag te vieren.
1600
Overlijden Giordano Bruno
1847
Geboorte van Charles Webster Leadbeater.
Leadbeater werd lid van de Theosofische Vereniging in 1883. Nadat hij Helena Petrovna Blavatsky ontmoette in Londen, in 1884, vertrok hij naar India. In 1909 ontdekte hij Jiddu Krishnamurti op het privé-strand in Adyar.
Leadbeater hield zich bezig met de opvoeding van Krishnamurti en Curuppumullage Jinarajadasa. Later vertrok hij naar Ceylon. Hij gaf er les in een school voor arme jongens, opgericht door Kolonel Olcott.
Op vraag van Alfred Percy Sinnett vertrok hij met Jinarajadasa naar Londen. Hij werd huisonderwijzer van de zoons van Sinnett en George Arundale.
Leadbeater werd een van de meest bekende sprekers van de Theosofische Vereniging. Samen met Dr. Annie Besant gaf hij jarenlang gestalte aan de Vereniging.
1907
Overlijden van Kolonel Henry Steel Olcott
1986
Overlijden van Jiddu Krishnamurti

24 februari

1986
Overlijden van Rukmini Devi Arundale.

29 februari

1904
Geboorte van Rukmini Devi Arundale.
Rukmini Devi zette zich haar hele leven in voor het algemeen- en kunstonderwijs. Ze ijverde voor de heropleving en het in stand houden van de traditionele kunsten in India en ze was een pionier en voorvechtster van de Bharata Natyam, de Indisch klassieke dans. Ze toonde de schoonheid en spirituele waarde van deze dansvorm aan.
Door haar huwelijk met de buitenlander, George Arundale, brak ze met de Brahmaanse traditie.
Rukmini Devi had grote bewondering voor Annie Besant. Door haar echtgenoot, George Arundale, die een bekwaam leraar was, reisde ze de hele wereld rond als een ambassadrice van de Indische cultuur. Om het onderricht, gebaseerd op traditionele Indische waarden kracht bij te zetten, richtte zij de Besant Theosophical High School en de Besant Arundale Senior Secondary School op.
In 1936 startte zij, samen met haar man, de Kalakshetra. Een kunstacademie, vooral gericht op dans en muziek, waar de waarde van de traditionele Indische kunst ten volle wordt aangeleerd.
Rukmini Devi werd ook geassocieerd met verschillende humanitaire organisaties.

1 maart

1934
Overlijden van Bisschop Charles Webster Leadbeater.

8 april

1973
Overlijden van Nilakantha Sri Ram.

8 mei Witte Lotusdag

  • Een dag die door alle theosofen gevierd wordt, ongeacht van welke theosofische organisatie ze lid zijn.
  • In haar testament vroeg Helena Petrovna Blavatsky dat haar vrienden, elk jaar op de verjaardag van haar overlijden, samen zouden komen en lezen uit Het Licht van Azië en uit de Bhagavad-Gita.
  • Kolonel Henry Steel Olcott, toenmalig internationaal president, gaf deze dag de naam Witte Lotusdag omdat de lotussen in Adyar, op de eerste verjaardag van het overlijden van Blavatsky uitzonderlijk overvloedig bloeiden
1891
Overlijden Helena Petrovna Blavatsky.

11 mei

1895: Geboorte van Jiddu Krishnamurti.
Als 14-jarige werd Krisnamurti door Charles Webster Leadbeater op het strand van Adyar ontdekt. Hij kreeg een opleiding in Engeland. Vanaf 1921 gaf hij lezingen.
Gedurende bijna 65 jaar reisde hij de wereld rond. Met eenzelfde energie en frisheid van geest gaf hij openbare toespraken. Hij nam afstand van alle religies, ideologische organisaties, politieke, filosofische en psychologische systemen. Krishnamurti is misschien wel de grootste spirituele leraar van de 20ste eeuw. Zijn boodschap werkt nog steeds door in onze tijd.

18 juni

1953
Overlijden van Curuppumullage Jinarajadasa.

8 juli

1906
Geboorte van John Coats.
John Coats was jarenlang president van de Theosofische Jongeren. Van 1941 tot 1946 was hij Algemeen Secretaris van de Engelse afdeling.
Coats gaf lezingen in vele landen: Amerika, Canada, Mexico, Cuba, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Rhodesië, Kenia, enz. Van 1959 tot 1968 was hij president van de Europese Federatie. Hij werd verkozen als de zesde internationale president van de Theosofische Vereniging in 1973. Deze functie oefende hij uit tot in 1980.

12 juli

1945
Overlijden van George Arundale

2 augustus

1832: Geboorte van Kolonel Henry Steel Olcott.
Henry Steel Olcott kende een enorme belangstelling voor experimentele psychologie en het occulte. Tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog werd hij, door zijn integriteit, moed en doeltreffendheid, bevorderd tot kolonel. In oktober 1874 ontmoette hij Helena Petrovna Blavatsky. In 1875 was hij medeoprichter van de Theosophical Society en hij werd de eerste internationale president.
In India moedigde hij geleerden aan om correcte vertalingen te maken van Aziatische filosofische teksten. Hij blies nieuw leven in oosterse geestelijke tradities, voornamelijk boeddhisme, hindoeïsme en parsisme.
Olcott maakte zich bijzonder verdienstelijk voor de boeddhisten (Theravada boeddhisme) in Ceylon (Sri Lanka). Hij hielp hernieuwde belangstelling te wekken voor de beoefening van het boeddhisme en schreef een Boeddhistische Catechismus.
In India en Ceylon richtte hij een aantal scholen op voor de kastelozen. Een groot aantal hiervan is nog steeds actief. In Adyar werden een vijftal van deze scholen verenigd onder de naam Olcott Memorial School.

7 augustus

1912
Overlijden van Franz Hartmann

Middernacht 11 op 12 augustus

1831: Geboorte van Helena Petrovna von Hahn, beter bekend als Helena Petrovna Blavatsky.
Grondlegger en medestichter van de Theosofische Vereniging.
Al zeer jong trok zij de aandacht door haar psychische vermogens en ook doordat zij paranormale verschijnselen teweeg kon brengen. In haar vermogens als zodanig had zij geen interesse, maar wel in de beginselen van de natuurwetten die daaraan ten grondslag lagen. Ze bestudeerde de metafysische overleveringen en bereisde vele landen, waaronder de meeste landen van het Verre Oosten. Zo ook ging ze naar Tibet, op zoek naar verborgen kennis. Toen ze voor de tweede maal in de Verenigde Staten kwam, ontmoette ze Kolonel Henry Steel Olcott. Samen met hem en anderen richtte zij in 1875 de Theosofische Vereniging op. Blavatsky wordt aanzien als de grondlegger van de Theosofische Vereniging. Ze schreef vele werken waaronder Isis Ontsluierd en De Geheime Leer.

September

1857: Geboorte van Damodar K. Mavalankar.
Damodar werd geboren in een welstellende Brahmaanse familie. Door het lezen van Isis Ontsluierd maakte hij kennis met de theosofie. Hij meldde zich in juli 1879 aan op het tijdelijke hoofdkwartier van de Theosofische Vereniging in Bombay en werd een actieve en toegewijde medewerker binnen de vereniging.
Damodar was een tijdlang business manager van de uitgeverij en schreef regelmatig artikels voor The Theosophist. In het nummer van mei 1880 schreef hij dat hij zich pas die laatste maanden een echt levend mens had gevoeld. Het bestuderen van de theosofie wierp een nieuw licht op zijn land, zijn religie en zijn plichten. De theosofie had hem o.a. geleerd dat, om zelfrespect te verkrijgen, hij eerlijk, open en vreedzaam moest zijn en dat hij alle mensen als zijn broeders en zusters moest beschouwen, ongeacht hun kaste, kleur, ras of geloof. Tijdens een bezoek aan Sri Lanka werd hij boeddhist. Door zijn harde werken en problemen op het Hoofdkwartier werd hij ziek. De eerder bedwongen tuberculose stak weer de kop op. Damodar wou naar de ashram van zijn meester in Tibet gaan. Met de toestemming en de zegen van Helena Petrovna Blavatsky verliet hij Adyar op 23 februari 1885. De laatste aantekening in het dagboek van Damodar luidt: 23 April. – Nam ’s morgens bhat [rijst] en vertrok alleen uit Kabi; stuurde mijn bezittingen terug naar Darjeeling met de koelies.
Damodar verdween en liet niets meer van zich horen.

20 september

De doelstellingen van de theosofische vereniging zijn:
1. Een kern te vormen van universele broederschap van de mensheid, zonder verschil te maken in ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
2. Bestudering van oude en moderne religies, filosofieën en wetenschappen, en het aantonen van de betekenis van een dergelijke studie; en
3. Onderzoek van de onverklaarde natuurwetten en van de psychische vermogens in de mens.
1933: Overlijden van Annie Besant.

1 oktober

1847: Geboorte van Annie Wood, beter bekent als Annie Besant.
Annie Besant werd geboren in een middenklasse familie van Ierse afkomst. In de hele Engelssprekende wereld en ook bij veel mensen op het vasteland stond ze bekend als een van de opmerkelijkste vrouwen van haar tijd. Ze was vrijdenker; iemand die omging met materialisten. Ze was feministe en socialiste. Ze was schrijfster, redactrice, uitgeefster en een spreekster met een onweerstaanbare kracht en charme.
Na het schrijven van een artikel over De Geheime Leer van Helena Petrovna Blavatsky werd zij lid van de Theosofische Vereniging. Ze vertrok naar Adyar en zette zich in voor de vereniging en voor de vooruitgang en onafhankelijkheid van India.
Na de dood van Kolonel Olcott werd ze de tweede internationale presidente van de Theosofische Vereniging.
Samen met Charles Webster Leadbeater schreef ze een aantal boeken en ze hielp met de opvoeding van Jiddu Krisnamurti, waarvan zij wereldkundig maakte dat hij een wereldleraar zou worden. Hoewel de laatste het niet eens was met haar invulling van dit begrip en de organisatie die voor hem werd opgericht ophief, bleven zij tot het laatst een innige relatie onderhouden

15 november

1923: Geboorte van Radha Burnier.
Ze is de dochter van Nilakantha Sri Ram, de vijfde internationale president. Ze promoveerde in filologie en Sanskriet. Vele jaren had zij de leiding van de Indiase afdeling van de Theosofische Vereniging. Bovendien was ze gedurende jaren presidente van het Theosofisch Centrum te Crotona (USA) en het Theosofisch Centrum "The Manor" in Australië. In 1968 stichtte ze de beweging New Life for India voor de bevordering van het ware burgerschap, de werkelijke waarden en de juiste actiemiddelen onder het Indiase volk.
In 1980 werd ze de 7de internationale presidente van de Theosofische Vereniging. Door haar ambt staat ze de facto ook aan het hoofd van een aantal internationale projecten, waaronder het Internationaal Theosofisch Centrum ITC in Naarden.

17 november

1875: Oprichting van de Theosofische Vereniging in New York.
Op 7 september 1875 werd, in het appartement van Helena Petrovna Blavatsky een lezing gegeven door George Henry Felt over ‘De verloren canon van de verhoudingen van de Egyptenaren, Grieken en Romeinen’. Een zeventiental personen waren aanwezig en de lezing werd enthousiast ontvangen.
Blavatsky ontving van Kolonel Henry Steel Olcott een stukje papier, waarop stond: ‘Zou het niet een goed idee zijn om een genootschap of vereniging te vormen voor dit soort studie?’
Blavatsky ging meteen akkoord en een vergadering werd gehouden de volgende avond.
Tijdens de volgende vergaderingen werden de leden van het dagelijks bestuur gekozen en het reglement werd vastgesteld. Kolonel Henry Steel Olcott werd voorzitter, Dr. Pancoast en George Felt werden vice-voorzitters. Sotheran werd bibliothecaris en William Quan Judge werd juridisch adviseur. Blavatsky zou corresponderend secretaris worden.
Het kiezen van een naam voor de ‘society’ was niet zo gemakkelijk. Sotheran kwam, bij het doorbladeren van een woordenboek, het woord theosofie tegen. De geschiedenis van het woord is eerbiedwaardig. Ze gaat terug tot de neoplatonisten en later werd het door christelijke mystici gebruikt. Het is afgeleid van de Griekse woorden theos, ‘god’, en sophia, ‘wijsheid’. Theosofie betekent godenwijsheid of, zoals Blavatsky het verwoordde: ‘goddelijke wijsheid zoals de goden die bezitten.’ De naam werd eensgezind aangenomen.
Op 17 november 1875 hield de voorzitter, Kolonel Olcott zijn openingstoespraak. Deze datum wordt aanzien als de officiële geboortedag van de Theosophical Society, zeventig dagen na het eerste voorstel tot de vorming van een vereniging.

22 november

1838: Geboorte van Franz Hartmann.
Hartmann was een Duits-Amerikaans dokter. Hij werd lid van de Theosophical Society in 1882. Op uitnodiging van Kolonel Olcott, vertrok tij in 1883 naar Adyar.
Hartmann werd aangesteld als voorzitter van de Raad van Bestuur. In december 1884 bracht Richard Hodgson, een afgevaardigde van de Society for Psychical Research, een bezoek aan Adyar. Hij had de opdracht om de occulte verschijnselen verbonden met de Theosophical Society te onderzoeken. Blavatsky en Kolonel Olcott waren op dat moment in Europa. Het Hodgson rapport was vernietigend voor Blavatsky. Hartmann raakte meer en meer betrokken in de interne politiek die daarvan het gevolg was.
In 1885 verliet Hartmann het hoofdkwartier van de Theosophical Society en keerde naar Beieren terug.

1 december

1878: Geboorte van de Brit George Arundale.
Arundale kreeg, op jonge leeftijd, onderricht van Charles Webster Leadbeater. Later verbleef hij een tijdlang in Duitsland en keerde uiteindelijk toch terug naar Engeland.
In 1902 vertrok hij naar Chennai in India. Hij werd leraar aan het Central Hindu College, een school waarvan hij later directeur zou worden.
Vanaf 1917 organiseerde hij in Chennai, samen met Annie Besant en Bahman Pestonji Wadia, de National University of India. Door zijn betrokkenheid met de Indian Independence Movement, werd hij datzelfde jaar, door de Britse Overheid gearresteerd.
Zijn huwelijk in 1920, met Rukmini Devi, leidde tot een schandaal. Een Brahmaanse vrouw die huwde met een buitenlander.
In 1934 werd Arundale de derde internationale president van de Theosofische Vereniging. Datzelfde jaar richtte hij, in Adyar, de Besant Memorial School op. Maria Montessori werd naar India gehaald waar ze les gaf en een grote invloed op de school uitoefende.
In 1936 stichtte hij, samen met zijn vrouw, de Kalakshetra dansschool.
Arundale reisde, in gezelschap van zijn vrouw, de hele wereld rond. Hij was ook werkzaam voor de Wereldfederatie van Jong Theosofen en was leider en eerste voorzitter van een theosofisch radiostation in Australië.

15 december

1889: Geboorte van de Indiër Nilakantha Sri Ram.
Als jong afgestudeerde gaf Sri Ram les in theosofische scholen. Scholen, opgericht door Annie Besant, met als doel het onderwijs over heel India te bevorderen.
Sri Ram vervulde verschillende functies binnen de Theosophical Society. Terwijl hij assistent-redacteur was van de krant New India, uitgebracht door Annie Besant, ontwikkelde hij zijn talenten als schrijver en redacteur.
Sri Ram oefende ook de functies van schatbewaarder, secretaris en vice-president uit. Meerdere presidenten genoten van zijn assistentie bij de uitoefening van hun taak. Toen hij op 17 februari 1953 zelf verkozen werd tot de vijfde internationale president van de vereniging, was hij volkomen op de hoogte van de taak die hem te wachten stond. Tot aan zijn dood reisde hij en gaf hij lezingen.
Weinigen weten dat Sri Ram, het weinige dat hij bezat, weggaf. Net als Annie Besant had hij harde tijden gekend en zijn hart ging uit naar diegenen die in nood verkeerden. Zijn leven was eenvoudig en sober. Wanneer na zijn dood om een aandenken werd gevraagd, kon hierop geen positief antwoord gegeven worden. Sri Ram had bijna geen bezittingen.
Zijn invloed was zeer groot en had verstrekkende gevolgen voor de geschiedenis van de vereniging.
Sri Ram leidde een leven van vrede, wijsheid en eenvoud. Hij was de vader van Radha Burnier en de broer van Rukmini Devi Arundale.

16 december

1875: Geboorte van Curuppumullage Jinarajadasa.
Jinarajadasa werd geboren op het eiland Sri Lanka. uit boeddhistische ouders. Net als Jiddu Krishnamurti werd hij door Charles Webster Leadbeater ontdekt.
Raja (zoals Jinarajadasa genoemd werd) was uitermate begaafd en op 13 jarige leeftijd kwam hij met Leadbeater naar Engeland.
Hij begon zijn theosofisch werk op zijn geboorte-eiland als onderdirecteur van het Ananda College. Op aanraden van Annie Besant ging hij naar Italië, waar hij twee jaar verbleef en studeerde.
In 1905 reisde hij voor het eerst naar de Verenigde Staten. Dit was de start van vele reizen over de hele wereld. Tot aan de Tweede Wereldoorlog bezocht hij verscheidene landen in Europa. Hij ging naar Australië, Nieuw-Zeeland, India, Birma, Japan, Vietnam, Singapore, Hongkong en Shangai. Hij introduceerde Theosofie in Zuid-Amerika. Raja gaf voordrachten in het Engels, Frans, Spaans, Portugees en het Italiaans.
Ondanks zijn zwakke gezondheid, hernam hij na de Tweede Wereldoorlog zijn reizen. In 1946 werd hij, unaniem, verkozen tot de vierde internationale president van de Theosofische Vereniging. In 1949 richtte hij in Adyar, de School of Wisdom op.
Na zeven jaar presidentschap, voelde Raja zich, in 1953, niet meer in staat dit ambt nog verder uit te oefenen. Het presidentschap werd overdragen aan Nilakantha Sri Ram.
Raja hield van bomen en bloemen. Uit alle landen die hij bezocht, bracht hij zaden mee naar Adyar. Hij hield ook van zijn medemens. Overal waar hij kwam, werd hij al snel the Apostle of Art and Beauty genoemd. Een naaste vriend zei To know him is to love him.

26 december

1979: Overlijden van John Coats

1858 – 1936 Mohini Mohan Chatterji.

Hij was een nazaat van de hindoe-hervormer Raja Rammohun Roy. Advocaat in Calcutta en tijdens een reis naar Darjeeling kwam hij in contact met theosofie. Chatterji werd lid van de Theosophical Society in 1882. In het begin stond hij zeer sceptisch tegenover de Mahatma’s doch uiteindelijk werd hij een leerling van Meester Koot Hoomi, een lid van de Broeders van de Himalaya.
Samen met Helena Petrovna Blavatsky en Kolonel Olcott kwam Chatterji in 1884 naar Europa. Hij gaf lezingen in Londen en Parijs.Vele Europese theosofen getuigden over de briljante presentatie en de spirituele waarheid van de jonge Hindi.
Chatterji hielp bij de verspreiding van de theosofische ideeën in het Westen. In 1885 bezocht hij Amerika en een jaar later verliest hij, beetje bij beetje, zijn interesse in de Theosophical Society. Hij keerde in 1888 naar India terug en vestigde zich in Calcutta.
Mohini Chatterji is bekend om zijn vertaling van de Bhagavad Gita, welke voetnota’s vermeldt die verwijzen naar Christelijke Bijbelverzen. De vertaling werd dan ook erg geapprecieerd door velen met een Christelijke achtergrond.