Algemene Ledenvergadering Loge Witte Lotus 2013

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Details
Datum en uur: 
23/05/2013 - 20:00 tot 22:00
Moderator: 
Het voltallig bestuur
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

Het bestuur van Loge Witte Lotus nodigt je graag uit op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze Loge. De vergadering start om 20.00 uur precies en wordt afgesloten rond 22.00 uur.

Volgende punten staan op de agenda:

 1. Opening vergadering door de voorzitter
 2. Verslag vorige Algemene Vergadering en evaluatie vorig werkingsjaar
 3. Verslag hoofdredacteur; bibliothecaris; beheerder gebouw; en webmaster
 4. Jaarrekening en verslag penningmeester
 5. Verslag rekencommissarissen en décharge penningmeester
 6. Verkiezing openstaande mandaten
 7. Voorstellen Bestuur
 8. Rondetafel - Suggesties voor de werking van de Loge
 9. Diversen
 10. Overdracht mandaten

Uiteraard stellen wij de aanwezigheid van al onze leden op prijs en nodigen wij hen van harte uit om over deze punten hun stem te laten gelden. Eveneens nodigen wij de belangstellenden uit die doorheen het werkingsjaar aan onze activiteiten kwamen deelnemen. Ook aan hen vragen wij om hun mening en suggesties aan ons mee te delen, evenwel zonder dat zij – zoals de leden – effectief kunnen stemmen over de aangehaalde punten.

Vacatures in het bestuur

Zoals ons intern reglement voorschrijft wordt één derde van ons bestuur vernieuwd. Dit zijn de vacatures, elk mandaat loopt tot het werkingsjaar 2016-17:

 1. Secretaris
 2. Bibliothecaris
 3. Beheerder gebouw

Procedure geldig stemmen

Voor elk mandaat kan slechts één kruisje gezet worden. Dit wil zeggen dat achter de naam van één kandidaat één kruisje kan gezet worden, hetzij bij JA, hetzij bij NEEN of hetzij bij ONTHOUDING. Alle andere aantekeningen (datum, handtekening, enz.) maken de uitgebrachte stem ongeldig.

Artikel 26 van de Nationale Statuten vermeldt dat het Bestuur verkozen wordt bij geheime stemming.

Correct ingevuld strookje wordt in de kleine blanco envelop gestoken en envelop wordt dichtgekleefd.

Deze envelop wordt:

 1. afgegeven aan het Bestuur VOOR de aanvang van de Algemene Ledenvergadering op 23 mei 2013
 2. ofwel verzonden aan het secretariaat VOOR 14 mei 2013.  Retour envelop + postzegel in bijlage, verzonden aan de logeleden met stemrecht.

Naschrift: verkozen in het bestuur

 1. Secretaris: Lieve Opgenhaffen
 2. Bibliothecaris: Guido Hoste
 3. Beheerder gebouw: Guido Hoste

Proficiat en veel succes toegewenst!