Inleiding tot een Cursus in Wonderen

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
Cover van het boek
Details
Datum en uur: 
zondag, 6 februari, 2011 - 11:00 tot 13:00
Spreker: 
Bob Hermans
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

Toen halfweg de jaren ’60 Helen Schucman, professor psychologie aan een New Yorkse universiteit, een innerlijke stem hoorde zeggen: “Dit is een cursus in wonderen, gelieve nota te nemen”, kon niemand vermoeden, ook zij niet, dat hiermee een tijdloos spiritueel verhaal was begonnen. Als overtuigde atheïste had zij zich afgekeerd van God en religie, maar vanuit een diep gevoel van verantwoordelijkheid schreef zij, met gemengde gevoelens weliswaar, zorgvuldig neer wat die stem haar dicteerde. Tot haar eigen verbazing bleek zeven jaren later een lijvig, driedelig boekwerk tot stand te zijn gekomen dat noch min noch meer een doe-het-zelf cursus in verlossing genoemd kan worden.

In het eerste deel zet Jezus, die kennelijk de bron is van het tekstmateriaal, uitvoerig uiteen wat de mens is (een geestwezen), wat de wereld is (een droom) en wat er nu werkelijk is (God’s Liefde). In dit in Christelijke termen gestelde Tekstboek wordt ruim aandacht besteed aan Jezus’ oorspronkelijke heilsleer , ontdaan van alle misvattingen die er door kerk, cultus en onbegrip in de loop der tijden zijn ingeslopen. Deze “zuivere leer” is een verademing voor elke rechtgeaarde Christen én voor al- wie met een open geest zoekt en wil vinden. Een geest vervuld van schijnzekerheden, pseudo-kennis en weetjes-weten, mag terecht zichzelf bevragen. Hierbij wordt ons een verfijnd, logisch consistent metafysisch kader aangereikt, dat bij eerste kennismaking tegelijk de verbeelding tart én ergens toch vertrouwd klinkt als een aloud verhaal dat een lichte huiver van herkenning bewerkt. De waarheid in ons - die wij in feite zíjn - was immers nooit weg, maar wél bedekt en verborgen, en daardoor ontoegankelijk. De Cursus leert ons die bedekkingen, obstakels en overtolligheden uit de weg te ruimen en helpt ons zo ons ware Zelf terug te vinden. Omdat verlossing een gezamenlijke aangelegenheid is, wordt er veel aandacht besteed aan relaties. Het onderscheid wordt gemaakt tussen speciale relaties (speciale liefde - met als keerzijde speciale haat) en heilige relaties. Wanneer de speciale relatie erkend wordt als beperkend en niet-vervullend; een pijnlijk werktuig in handen van ons ikje om koste wat het kost, kleingeestige egocentrische doeleinden na te streven, dan vormt de heilige relatie een natuurlijke, heilzame correctie daarop. De ander, mijn broeder, wordt nu gezien als hetzelfde kind van God, in wezen volledig dezelfde. Sterker nog, die ander is niet mijn kwelgeest maar mijn verlosser hier, die mij feilloos laat zien wáár aan mijzelf vergevingswerk te verrichten valt.

Na het Tekstboek volgt het Werboek met 365 oefeningetjes, één voor elke dag. Die werkboeklessen, eenvoudig om uit te voeren en bijzonder practisch van aard, maken de toepassing van de theorie mogelijk. Het is duidelijk dat spiritualiteit in de praktijk neerkomt op geestesonderzoek, geestestraining en het leren volgen van innerlijke leiding . De Cursus noemt die innerlijke gids, geheel in de traditie, de Heilige Geest. Deze faculteit van correct voelen en correct denken, staat eenieder ter beschikking die zich daarop toelegt. “Niets wordt bereikt zonder oefening” zegt de Cursus. Toch wordt ons niet gevraagd op “hoger gezag” klakkeloos heilige ideeën of verheven theorieën aan te kleven. We worden gewoon uitgenodigd, zoals kleine kindertjes die leren rekenen, te kijken of we bij het toepassen kunnen vaststellen dat het ook voor óns werkt. V anuit een rustige, serene geest, die vrede ervaren wil door vrede te delen, volgt automatisch een vredige waarneming van de wereld: zo binnen, zo buiten. Omgekeerd helpt deze wet van de spiegeling ons, in het bijzonder in relaties, inzien in welke mate wij vergevingsbereid zijn. Nodeloos te zeggen dat “Een Cursus in Wonderen” daarom bij momenten zeer confronterend kan zijn. Het ego kan letterlijk doodsangsten uitstaan, maar het ego is niet jíj, jij bent de Ene Heilige Zoon van God te samen met eenieder.

De Cursus stuurt niet aan op verstandelijk begrijpen. “Een universele theologie is onmogelijk,” stelt de Cursus, “maar een universele ervaring is niet alleen mogelijk maar zelfs noodzakelijk.” Deze ervaring is de ervaring van innerlijke vrede onder alle omstandigheden. 

Na het Werkboek, tot slot, volgt de Handleiding voor Leraren, die de basisconcepten nog eens duidelijk poneert in vraag en antwoord vorm. Vanuit een volmaakte wederkerigheid zijn wij allemaal leraren en leerlingen van en voor elkaar. Wat we ten diepste geloven, zullen we tentoonspreiden middels onze woorden en daden. Onze wijze van bestaan in deze droomwereld - de dagelijkse realiteit - getuigt consequent en onvervormd van onze diepste overtuigingen. Genade is het om ook in die droom voor waarachtigheid te kiezen.

Spreker Bob Hermans zal deze en andere zaken in perspectief plaatsen en graag met de toehoorders in dialoog treden.

Media: 
BijlageGrootte
Afbeeldingspictogram IMG_0063.JPG1.5 MB
Afbeeldingspictogram IMG_0064.JPG1.66 MB
Afbeeldingspictogram IMG_0067.JPG1.4 MB
Afbeeldingspictogram IMG_0068.JPG1.44 MB