Spirituele zuivering

Bijdrage

Naar aanleiding van enkele opmerkingen en vragen in verband met de aan de activiteiten van de Vereniging verbonden kosten, besliste de Nationale Sectie om zich aan te passen aan de vereisten van onze moderne maatschappij en een kleine bijdrage te vragen als deelname in de kosten.

Alle activiteiten blijven toegankelijk voor alle geïnteresseerden, die we van harte verwelkomen om, samen met ons te zoeken naar wat echt belangrijk is in het leven: te zoeken naar de Waarheid.

In Antwerpse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Studieavonden
Leden € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 2 vanaf de tweede maal
In Brusselse loges
Bijdrage vanaf 2016 Voordrachten Introduction à la Théosophie Pensées de Krishnamurti Studieavonden
Leden € 2 € 2 € 2 Gratis
Niet-leden € 7 € 5 € 5 € 2 vanaf de tweede maal
Illustratie
zuivering
Details
Datum en uur: 
zondag, 6 september, 2015 - 11:00 tot 13:00
Spreker: 
Sabine Van Osta
Bijdrage: 
Vrije bijdrage

Over spirituele zuivering, een eenvoudig maar belangrijk middel om ongewenste negatieve energie en invloeden uit te schakelen, is weinig geschreven. Wat erover bekend is, verwijst voornamelijk naar verouderde magische praktijken die de lezer van vandaag weinig of niets te zeggen hebben. Toch is spirituele zuivering een absolute noodzaak. Een verhelderende verklaring over het waarom en hoe dit toe te passen, met methoden aangepast aan de behoeften en omstandigheden van deze tijd, is zeker een waardevol gegeven.

De wirwar waarin we leven

Waarom lassen wij bij het begin van dit jaar een voordracht in over Spirituele Zuivering? En wat zou dit te maken kunnen hebben met theosofie? Alvast twee geoorloofde vragen om mee van start te gaan. Om ze beantwoorden, kijken we even rond in de wereld van vandaag, met al zijn noden, met al zijn disharmonie en strijd vooral, met alle ballast en vervuiling. Uiteraard, wij kunnen trachten onze eigen leefplek proper en zuiver te houden, onze eigen oprit, onze eigen tuin, ook ons eigen lichaam en ons eigen innerlijk, hoewel dat laatste in vele gevallen en om begrijpelijke redenen al een ander verhaal is. Immers, emotioneel noch mentaal zijn we niet altijd even stilletjes en vredig.

Dat laatste is ook tamelijk evident, wanneer we zien hoe gemiddeld genomen de mens van nu gebombardeerd wordt met allerhande informatie, gevoelens, denkbeelden. Er wordt meer dan ooit en doordachter dan ooit ingespeeld op zijn persoonlijkheid om te trachten hem te overtuigen om dingen te doen, te kopen, te beleven, etc... Het blijkt ook kinderspel om bepaalde sociale barrières te doorbreken, wat vaak gunstige gevolgen heeft als we kijken naar de grotere openheid tussen mensen onderling. Deze zelfde openheid kan ook nefaste gevolgen hebben indien onachtzaam toegepast, een mogelijkheid waarvan we ons misschien niet steeds bewust zijn. Vooral dan met betrekking tot de invloed van al dit verkeer en contact op onze persoonlijkheid.

Zo vinden we een treffende anecdote op internet die de zaken in een beetje nuchter perspectief tracht te zetten:

Ik heb geen computer maar ik heb vernomen van Facebook en Twitter en ik probeer nu vrienden te maken buiten Facebook en Twitter door dezelfde principes toe te passen zoals op deze sociale media- sites. Elke dag loop ik in de straat en vertel de passanten wat ik gegeten heb, hoe ik me voel, wat ik heb gedaan de avond ervoor en wat ik ga ondernemen tijdens de rest van de dag. Ik geef hen foto’s van mijn vrouw, mijn dochter, mijn hond en van mijzelf terwijl ik tuinier of terwijl ik op vakantie ben, languit gerekt naast het zwembad. Ik luister ook naar hun conversaties, zeg hen dat ik hen “leuk vind” en deel met hen mijn mening over ieder onderwerp dat mij interesseert, ... ongeacht of zij het interessant vinden.

En weet u, het werkt! Ik heb al vier mensen die mij volgen: twee politieagenten, een maatschappelijk werker en een psychiater.

Peter White, Hobrook, Derbyshire

Wij geven ons er misschien geen rekenschap van, maar inderdaad, zonder voldoende overweging, zetten we al gemakkelijk de deur naar ons leven, ons denken en onze gevoelens open, en iedereen kijkt mee, ook diegenen die bedoelingen van een lagere allooi hebben. En zo komt het dat we ons kwetsbaarder maken en op een of andere manier ook andere dan de gewenste energieën en trillingen aantrekken op meer manieren dan we kunnen bevroeden.

Voor wie zo bewust mogelijk wil aanwezig zijn in de wereld van vandaag en de eigen gedragingen zowel als die van anderen gade slaat, die kan langs verschillende wegen zien dat het in grote mate – maar niet uitsluitend – de mens zelf is die, bewust dan wel onbewust, de ballast, de vervuiling, het onevenwicht of de disharmonie veroorzaakt en in standhoudt. Er zijn natuurlijk een heleboel huis-, tuin- en keukenmiddeltjes bekend die als doel hebben een bepaald onevenwicht te verhelpen. W at ons binnen de theosofie vooral interesseert, is om te onderzoeken hoe vooral grote, universele principes hun uitwerking vinden. Vanuit een inzicht in deze grondlijnen kunnen dan vele van bovengenoemde middeltjes en gewoonten vaak verklaard worden.

Spirituele zuivering het basisprincipe

Wat kunnen we verstaan onder spirituele zuivering met een dergelijke wereld als achtergrond? Wel, zuivering, en dus ook spirituele zuivering, zouden we bijvoorbeeld kunnen bekijken als een poging of een bijdrage tot het herstel van evenwicht in de brede zin van het woord, dus dat wil zeggen op alle gebieden van bestaan. Spreken we in een theosofische omkadering van evenwicht, dan komt al vlug het begrip karma om de hoek kijken.

Evenwicht en karma zijn nauw verwante begrippen. Mevrouw Blavatsky verwoordde het aldus in de Sleutel tot de Theosofie:

Wij beschrijven karma als die wet van vereffening die er altijd op is gericht een verstoord evenwicht in de materiële, en een verbroken harmonie in de morele wereld, te herstellen. Wij zeggen dat karma niet altijd op die of die bepaalde manier werkt, maar wel dat het altijd zo werkt, dat de harmonie wordt hersteld en het evenwicht bewaard blijft, wat de basis is voor het bestaan van het heelal.

Een andere benaming voor de wet van karma is ook de wet van oorzaak en gevolg. We willen hier nog een andere, erg toepasselijke omschrijving aanreiken van deze wet, dit maal afkomstig uit het werkje de Kybalion, een hermetisch geschrift van begin vorige eeuw dat een aantal universele wetten opsomde en toelichtte. Dit is wat er als definitie aangereikt wordt inzake karma:

Iedere oorzaak heeft haar gevolg; ieder gevolg haar oorzaak; alles verloopt volgens wetmatigheden; toeval is slechts een benaming voor niet herkennen van de werking van de wet; er zijn vele gebieden van oorzaak, maar niets ontsnapt aan de wet.

Kybalion

We kunnen op het belang en de reikwijdte van deze wetten niet genoeg hameren. We zeiden reeds eerder dat het voornamelijk, maar niet uitsluitend, de mens zelf is die verstoringen van het evenwicht veroorzaakt, op alle gebieden van persoonlijk bestaan. Dit impliceert dat we strikt genomen in bijv. de huidige toestand van de wereldgemeenschap, behoorlijk wat zelf in de hand hebben, als individuen en als gemeenschap.

Wat wij zelf kunnen doen

Als wij dan een beetje inzicht verwerven in de onderliggende principes van zuivering en dus ook van spirituele zuivering, dan begrijpen wij ook dat het niet alleen kwestie is van hier en daar iets te hangen of te smeren, maar dat zuivering, d.w.z. de herstelling van het evenwicht, in de eerste plaats afhangt van onze intentie en motivatie waarmee we aanwezig willen zijn. Of met andere woorden, herstelling van evenwicht wordt rechtstreeks beïnvloed door wat er leeft en hoe we denken in ons hart. Het effect van de evenwicht herstellende handeling – welke die ook moge zijn – is daar rechtstreeks afhankelijk van.

We herinneren ons hier de woorden van de Boeddha, zoals ze te vinden zijn in de Dhammapada en zoals geciteerd door Edel Maex, in zijn boekje Kleine inleiding in het boeddhisme

Het kwade laten

Doen wat heilzaam is

De geest zuiveren

Dat is de leer van de Boeddha

Van de boeddhistische praktijk wordt in de teksten gezegd dat ze: ‘goed is in het begin, goed in het midden en goed in het einde.’We zouden eenzelfde principe kunnen toepassen in verband met behoud of herstel van evenwicht, hoe we deze ook willen bewerkstelligen: eerst dient onze motivatie, ons hart juist te zijn afgestemd op het doel, vervolgens dienen de middelen om het herstel te bereiken goed afgestemd te zijn op en aansluiten bij de situatie en het doel; tot slot dient de afronding van de handeling waarmee we het doel willen bereiken, juist te zijn. We mogen hieronder verstaan, o.a. van los te laten volgens het principe “Doe wel, en zie niet om.”

Wij gaan u tijdens deze voordracht helaas niet meteen aanraden om u onder te dompelen in een bad van ezelinnenmelk of van een douche te nemen van bier of champagne, een bosje knoflook aan de deurpost kan wellicht geen kwaad. Zolang wij echter niet begrijpen waarom dergelijke maatregelen wel of niet zouden helpen, dienen we dit soort acties onder te brengen onder de noemer bijgeloof. Iets waar gemiddeld genomen iedere theosoof wat allergisch aan is.