Regels van het huis

Intern reglement Loge Witte Lotus

Versie goedgekeurd op 23 februari 2010

Artikel 1. Algemeen

Dit reglement is een aanvulling op de Nationale Statuten van de Belgische Theosofische Vereniging (BTV). (cfr. Statuten BTV) Het kan hiermee dus niet strijdig zijn. In geval van conflict tussen beide teksten, hebben de Nationale Statuten voorrang op dit Intern Reglement.

Artikel 2.1 Bestuur

Het Bestuur van de Loge bestaat uit minstens 3 en maximum 7 leden, die telkens voor een ambtstermijn van drie jaar worden verkozen uit de leden van de Loge die voldoen aan de vereisten van de Nationale Statuten voor deze functies.

Het Bestuur telt minstens de drie statutaire, niet-cumuleerbare, functies, namelijk een Voorzitter, een Secretaris en een Penningmeester.

Het Bestuur kan daarnaast nog andere, cumuleerbare, functies voorzien zoals Vicevoorzitter, Bibliothecaris, Redacteur en Webmaster.

Wanneer een bestuursfunctie voor het einde van de voorziene termijn vacant wordt, zal het Bestuur onder de overige bestuursleden een dienstdoend vervanger aanduiden voor de periode die nog moet worden uitgelopen.

De desgevallende overdracht van verantwoordelijkheden tussen een uittredend en een verkozen bestuurslid gebeurt onmiddellijk na de Algemene Vergadering die het aantredend bestuurslid verkozen heeft.

Artikel 2.2 Overgangsmaatregel

Om te beletten dat de mandaten van de drie statutaire functies van het Bestuur op hetzelfde moment vervallen, loopt de eerste ambtstermijn van de Voorzitter 3 jaar, de Penningmeester 4 jaar en de Secretaris 5 jaar.

Hetzelfde geldt voor de volgende drie nieuwe bestuursfuncties, zodat wanneer deze ingesteld zijn, de ambtstermijn van de eerste functie samen met die van de Voorzitter afloopt, die van de tweede functie samen met die van de Penningmeester en die van de derde functie samen met die van de Secretaris.

Artikel 2.3

Beslissingen van het Logebestuur worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen. Het quorum bedraagt drie. In geval van staking van stemmen, zal de stem van de Voorzitter doorwegen.

Artikel 3 Activiteiten

Het programma van de activiteiten wordt door het Logebestuur samengesteld. Voorstellen van de leden zullen worden overwogen.

Artikel 4. Samenwerking met andere Loges

Het Logebestuur heeft de bevoegdheid om samenwerkingsverbanden af te sluiten met andere Loges van de Theosofische Vereniging.