Loge Witte Lotus

De Islam

De islam (Arabisch: الإسلام) al-islām (Perzisch: اسلام) is een monotheïstische godsdienst en een van de drie grote(re) zogenoemde Abrahamitische religies. Het Arabische woord islam betekent letterlijk overgave (aan God) of onderwerping en wijst op het fundamentele, religieuze principe dat een aanhanger van de islam (moslim) zich overgeeft aan Gods wil en wetten, de Sharia.

Spiritualiteit en muziek

Muziek wordt al van oudsher gebruikt om bepaalde gevoelens en gemoedsstemmingen bij de mens te beïnvloeden. Ook de fysieke werking op de andere Rijken (mineralen, planten en dieren) is wetenschappelijk bewezen.

Met luistervoorbeelden uit de hele wereld en van alle tijden wordt geïllustreerd hoe muziek de mens kan verhogen van trilling, en dichter bij spiritualiteit kan brengen.

Jan De Smedt is lid van onze loge.

Gelugpa in Oost-Tibet - een ooggetuigenverslag

Gelugpa's worden genoemd de Tibetaans Boeddhistische Geelkap monniken. Aan het hoofd van deze orde staat de Panchen Lama, wiens bestaan heden ten dage omstreden lijkt, nu de Chinezen een andere persoon als reïncarnatie hebben aangewezen dan de door de Dalaï Lama aangewezen Panchen Lama1.

Het Bahá’í-wereldgeloof

Eenheid, het centrale thema in deze religie, komt terug in één God (onkenbaar en onbereikbaar voor de mens), één religie (die steeds weer wordt hernieuwd wanneer de mensheid een nieuwe fase in gaat) en één mensheid (eenheid in verscheidenheid).

Bert Kersten, onder andere hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam, zal aan de hand van een powerpoint presentatie die hij gebruikt heeft voor een gastcollege aan de Universiteit Leiden voor het vak “Religie en mondialisering”, de belan​grijkste feiten, principes en ontwikkelingen bespreken.

100 jaar "Aan de voeten van de Meester"

Voorjaarsdag Theosofische Vereniging in Nederland

Brochure

Het boekje Aan de Voeten van de Meester werd op 13-jarige leeftijd geschreven door J. Krishnamurti (Alcyone) in 1909. In 1910 verscheen de eerste editie.

Inmiddels zijn we een eeuw verder en het boekje heeft nog niets aan waarde ingeboet. Integendeel, het lijkt soms actueler te zijn dan ooit. Het is ook niet zonder reden dat het werk in ongeveer 100 talen werd vertaald.

De wet van Karma

Binnen de leringen van de Esoterische Filosofie wordt de Wet van Karma, de wet van oorzaak en gevolg, als de ultieme wet beschouwd, die de bron is waar alle andere wetten uit voortkomen. Gesteld wordt dat het een ongeziene en onbekende wet is die wijs, intelligent en onpersoonlijk elk effect aanpast aan de oorzaak ervan en dat via de oorzaak de veroorzaker wordt getraceerd. Hoewel we de wet zelf niet kennen, kunnen we de manier waarop de wet werkt wel (leren) herkennen.

Tijdens een interactieve sessie zullen we proberen hier duidelijker zicht op te krijgen.

Margareta Porete en «Le miroir des âmes simples»

Radicale mystiek in conflict met de Inquisitie.

Margareta Porete was een Franse mystica en werd rond 1250 geboren in Le Hainault bij Cambrai. Ze publiceerde haar werk «Le miroir des âmes simples» rond 1290.

Daarin stelde ze dat de contemplatieve liefde tot God voor de ziel geen missen, gebeden of iets anders behoefde. Zoals andere mystici vond ze dat een ziel die de Goddelijke Eenheid bereikte geen kerkelijk gezag nodig had en deel uitmaakte van de hogere Kerk van de Geest.

Conflicten met de kerkelijke autoriteiten konden dus niet uitblijven.

Het 'Reine Land' Boeddhisme

De Leer van de Boeddha biedt een diepgaand inzicht in de oorzaken van het lijden en de mogelijkheden tot opheffing ervan. Het is dit psychologische aspect dat grote aantrekkingskracht uitoefent op Westerlingen. Daarnaast heeft de Leer ook een diep religieus karakter. Door het ontwikkelen van de rol van de ‘bodhisattva’ in het mahayana – boeddhisme kwam dit religieuze aspect meer op de voorgrond te staan.

Na een korte inleiding tot de leer van de Boeddha, wordt een overzicht geboden van de manieren waarop de bodhisattva kan functioneren in het leven van de volgeling.

Apocriefe teksten in het vroege Christendom

Het zal weinigen opgevallen zijn dat de laatste jaren veel publicaties verschenen zijn die over apocriefe teksten gaan.

Wat zijn apocriefe teksten? Wie heeft ze geschreven? En wat was hun functie?

Toegepaste theosofie - Ecodorpen: Damanhur

Een ecologische samenleving, gebaseerd op ethische en spirituele waarden - opgericht in 1975  - telt ongeveer 1000 inwoners.

Damanhur staat een cultuur voor van vrede en duurzame ontwikkeling door solidariteit, vrijwilligheid en respect voor de omgeving, kunst, en sociale en politieke betrokkenheid.

Christian Vandekerkhove is lid van onze loge.

Pagina's

Abonneren op RSS - Loge Witte Lotus